Ruben

Historie

JeisonSq

Poznaj Jeisona Aristizábala

Jeison urodził się z mózgowym porażeniem dziecięcym. Jego lekarz powiedział, że „nie będzie nadawał się do niczego” naprawdę wartościowego. Jeison wiedział, że to nie jest prawda. Podobnie myślała jego rodzina.

Czytaj dalej

OŚWIADCZENIE GENEWSKIE O PRAWACH CZŁOWIEKA

Z okazji 70. rocznicy uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ponownie potwierdzamy fundamentalną prawdę, że prawa człowieka są oparte na godności każdej istoty ludzkiej.

Podkreślamy ogrom roli oraz wkładu deklaracji, która w sposób bezprecedensowy wprowadziła ponadczasowe i przełomowe zarazem rozumienie uniwersalnego charakteru praw człowieka, postrzegając je jako należące do „wszystkich członków wspólnoty ludzkiej”.

Wzywamy społeczność międzynarodową do ponownego podjęcia koniecznych działań mających na celu zagwarantowanie praw człowieka dla każdego.

×Hide Statement

Wymaga to ponownego zwrócenia uwagi na podstawowe prawa wymienione w deklaracji, z których wiele jest obecnie naruszanych na całym świecie. Jednocześnie dokument nie może być używany jako podstawa wprowadzenia nowo postulowanych praw, które są przedmiotem dyskusji na forum międzynarodowym. Deklaracja została opracowana z myślą jej zastosowania w przypadku wszystkich narodów i kultur – to ogromne wyzwanie, któremu musimy sprostać, aby zagwarantować trwałość tego projektu dotyczącego praw człowieka.

Przypominamy o subtelnej równowadze wprowadzonej przez twórców dokumentu, którym udało się odnaleźć uniwersalne cechy w pluralistycznym świecie. Nieprzerwana wartość Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka tkwi w jej zdolności do przekraczania barier i odwoływania się do naszego wspólnego poczucia człowieczeństwa, co w rezultacie doprowadziło do porozumienia, które wskazało podstawowe prawa przysługujące każdemu. Dokument nie jest pozbawiony nieuniknionych błędów typowych dla każdego projektu międzynarodowego, jednak to jego pragmatyczny wymiar umacnia jego status najważniejszego punktu odniesienia w kwestiach dotyczących praw człowieka w dzisiejszym świecie.

Potwierdzamy uniwersalne rozumienie godności ludzkiej, które jest oparte na naszym wspólnym doświadczeniu bycia ludźmi. Godność człowieka odnosi się do wewnętrznej wartości danej osoby niezależnie od okoliczności, statusu czy poziomu bezbronności. Godność jest wrodzona i dlatego wszyscy ludzie są równi pod względem wartości, a prawa człowieka nie mogą być nadane lub odebrane przez państwo czy inne organy. Uniwersalne zastosowanie praw zapisanych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka jest możliwe dzięki jej ugruntowaniu w pojęciu godności istoty ludzkiej.

Wzywamy Organizację Narodów Zjednoczonych i całą społeczność międzynarodową do zwrócenia szczególnej uwagi na zagwarantowanie podstawowych praw człowieka każdej osobie „bez względu na jakiekolwiek różnice” . Na całym świecie, te jasno zapisane prawa są nieuznawane.

Wzywamy Organizację Narodów Zjednoczonych i jej państwa członkowskie do ponownego zwrócenia uwagi na podstawowe prawa człowieka, poczynając od prawa do życia, które obecnie są zagrożone w przestrzeni międzynarodowej. Ludzie na różnych etapach życia w każdym zakątku świata coraz bardziej są podatni na ataki skierowane przeciwko temu fundamentalnemu prawu. Szacunek dla prawa do życia od chwili poczęcia do momentu śmierci naturalnej to niewątpliwie konsekwencja szacunku dla godności człowieka.

Wzywamy także ponownie do poszanowania rodziny jako „naturalnej i podstawowej komórki społeczeństwa”, która „ma prawo do ochrony ze strony społeczeństwa i Państwa” . Szacunek dla godności każdego dziecka wymaga poświęcenia w celu zapewnienia, zawsze kiedy jest to możliwe, warunków do wychowania przez obojga rodziców, czyli matkę i ojca, w kochającym, stabilnym i bezpiecznym domu. Ochrona rodziny powinna opierać się na tym wzorze, co oznacza także w szczególności prawo wyboru nauczania gwarantowane poszanowaniem praw rodzicielskich oraz zapewnianie pomocy w celu budowania silnej rodziny, która w zamian będzie służyć rozwojowi społeczeństwa.

Wzywamy dalej do podjęcia natychmiastowych działań związanych z podstawową zasadą wolności wyznania i wiary, jak również związanych z nią wolnością słowa, wyrażania opinii, zgromadzenia i stowarzyszenia się. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka chroni nie tylko wolność wyznania jednostki, ale także „wespół z innymi ludźmi” jako przeżycie w życiu publicznym. Ludzie cierpią z powodu naruszania tego prawa na całym świecie. Miliony muszą stawiać czoła poważnym ograniczeniom nakładanym na ich wolność, doświadczają przemocy czy śmierci w imię religii lub sumienia, podczas gdy inni nie są w stanie swobodnie praktykować czy działać w zgodzie ze swoim sumieniem, co w dużym stopniu zagraża prawom człowieka.

Przestrzegamy przed promowaniem idei, które nie są powszechnie uznawane za słuszne i zgodne z podstawowymi prawami. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z założenia jednoznacznie uznaje wielokulturowy pluralizm i przyjmuje wyzwania, które stawiają przed nią nowe pokolenia. Ta otwartość jest czymś oczywistym; z drugiej strony należy chronić światopoglądową, religijną i kulturową tożsamość suwerennych państw. Zasada samostanowienia gwarantuje każdemu narodowi prawo do decydowania o własnym podejściu do kwestii praw człowieka zgodnie z tradycją narodową przy jednoczesnym zachowaniu podstawowych praw człowieka.

Postulujemy ponowne uznanie istotnej roli Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w czasach, w których podstawowe prawa człowieka są konsekwentnie ignorowane i nadużywane, a wiele ludzi cierpi z tego powodu na całym świecie. Jak zapisano w deklaracji, ONZ regulowana przez Kartę Narodów Zjednoczonych jest zobowiązana do ponownego potwierdzenia „podstawowych praw człowieka, godności i wartości jednostki” . Obowiązkiem ONZ-tu jest kierowanie staraniami, które mają zagwarantować, że społeczeństwo międzynarodowe ponownie uzna zapisy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i podejmie działania w celu podkreślenia integralności tego dokumentu.

ADF International jest organizacją na rzecz praw człowieka, która buduje sojusz aby zapewnić  prawo ludzi do  swobodnego życia zgodnego z ich wiarą i przekonaniami. Stajemy na czele walki o wolność wyznania, nienaruszalność życia, małżeństwa i rodziny na całym świecie.

Współpracujemy z instytucjami o strategicznym znaczeniu międzynarodowym. Współpracujemy również z krajami członkowskimi, żeby chronić fundamentalne wartości, które są przez nie popierane. Wpływ ADF International na te instytucje oznacza, że jesteśmy w stanie wpłynąć na kształt polityki na całym świecie. 

Więcej o ADF International »
edit Podpisz swoje wsparcie
×Close
×